హాయ్ !

పొదుపు చేయలి అనవార్కి సవర్ణ ఆవకాశం!

మాద్య తరగతి వారికి చిన్న తరగతి వారికి బ్యాంకు లోకాని పోస్టు ఆపీసులో ప్రతీనెల యాబైరూపాయి కఠినట్ట్లు యితే అరవై నెలలుకు వడ్డీ తో 3270/-
మా సంస్ధ లో నేబరు గా చేరాండీ ! రూ 120 మాత్రమై ! ప్రతి నెల ఒక రూపాయి కటవలసిన పని లైదు మీకు ఉచితంగా రూ 3,600 నుండి 1,00,000 లనూ 5 సం లలో పొందవచ్చును
ఈ విషయాని మీకు తెలిసిన 10 మదికి తెలియ పరిచయండి ! మానవసేవయౌ !మాధవ సేవా !